Facebook ikonka Staňte se fanouškem Knihovničky na Facebooku
Soutěže Diskuze

Životopis : Frýd Norbert

Prozaik se smyslem pro dokument, politické dějiny i osudy obyčejných lidí v nich, zejména intelektuálů; v literatuře o okupaci představitel druhé vlny se zvýrazněnou psychologickou kresbou, která vyznačuje spolu s akcentem na mravní i kulturní odpovědnost i ostatní jeho knihy, včetně reportáži.
 
Narodil se v Českých Budějovicích 21. 4. 1913 v rodině malého židovské­ho obchodníka s cukrovím Alfréda Frieda; počeštěné podoby jména (Frýd) začal užívat po osvobození. Po maturitě na budějovickém gymnáziu  (1932) odešel do Prahy studovat práva (absolutorium 1937), současně navštěvoval přednášky z moderní literatury na filozofické fakultě (doktorát v r. 1948, disertační práce Geneze českého surrealismu). Za studií se účastnil hnutí studentské levice, spolupracoval s divadlem E. F. Buriana D 34, s rozhlasem a komunistickým tiskem. V letech 1936-38 byl za­městnán v pražské pobočce filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer jako textař, redaktor a dramaturg a od října 1938 u podobné firmy RKO-Radiofilm jako dramaturg a šéf propagace. Za okupace pracoval nejdříve jako archivář, později jako dělník, v r. 1942 nastoupil do transportu, byl vězněn v Terezíně, od září r. 1944 v Osvětimi (zde ztratil otce a ženu), od října téhož roku v Kauferingu, pobočném táboře Dachau. Životopisným pramenem pro léta 1932-45 je jeho knížka Lahvová pošta. Po osvoboze­ní působil rok v aparátu KSČ, účastnil se mírové konference v Paříži, svědčil v procesu proti příslušníkům SS z koncentračního tábora Da­chau, v r. 1946 se léčil z následků věznění. V letech 1947-51 pracoval na velvyslanectvích v USA a v Mexiku, po návratu v rozhlase a od r. 1953 se stal spisovatelem z povolání. Hodně cestoval, byl v Číně, Koreji, Mongolsku, Řecku, Indii, na Cejlonu, Jávě, v Egyptě aj. R. 1965 byl jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel 18. 3. 1976 v Praze.
Knižně debutoval v r. 1937 pohádkovým souborem Pusťte basu do roz­hlasu. Druhá jeho knížka, novela Don Juan jde do divadla, vyšla až za okupace v r. 1942 pod pseudonymem Emil Junek (kryla ji Eliška Jungmannová, žena redaktora nakladatelství Družstevní práce Františka Jungmanna). Těžiště rozsáhlé, víc než třicetisvazkové Frýdovy tvorby, spadá do let poválečných. Z hlediska převažujících tematicko-tvárných postupů se dělí do čtyř okruhů: pro první je příznačné tíhnutí k dokumentárnosti, pro druhý k dobrodružství a napětí, třetí tvoří psychologic­ká próza, poslední, nejzdařilejší okruh pak zahrnuje knihy, v nichž autor těží z osudů vlastní rodiny a ze své autobiografie. Jedním z trvalých inspiračních zdrojů bylo pro Frýda Mexiko. Důklad­ně je poznal v době, kdy tam působil v diplomatických službách. Umístil tam děj několika svých románů (Studna supů, 1953; Prales, 1965; Císa­řovna, 1972), nejdříve však poznatky a zážitky posloužily pro reportáže a cestopisné črty shrnuté do knih Mexiko je v Americe (1952) a Usměvavá Guatemala (1955). Frýd v nich líčí polorozpadlé památky staré mayské kultury, svá setkání s indiánskými domorodci v nitru pralesů, pozoruje všední i sváteční dny Mexika, seznamuje s kulturou a civilizací země, s jejími dějinami. Jeho reportážní knihy představují útvar, v němž se sdružuje črta, cestopis, populárně vědecké pojednání a který je při všestranné informovanosti ještě i zábavný, proložený anekdotami, vtipnými postřehy a úvahami.
Další Frýdova kniha cestopisných reportáží nazvaná S pimprlaty do Kalkaty (1960) vznikla jako deníkový záznam zájezdu brněnského lout­kového divadélka Radost do Asie, jehož se Frýd zúčastnil. Deník je ve­den jednak zájmem o asijské umění (vypráví o tradičním divadélku z Bombaje, o javánském stínovém divadle, o tanečním umění, maskách, chrámech a jejich výzdobě), jednak zájmem o nápadné, pro Evropana přitažlivé rysy východního života. Frýdovo tíhnutí k dokumentu můžeme zaznamenat velmi průkazně ještě ve dvou dalších, a to beletristických knížkách: v reportážní povídce Havíř Gavlas (1953) o životních příbězích ostravského horníka, hr­diny socialistické práce, a v historicko-dokumentárním románě Císařovna. Rozsáhlá próza Císařovna (s podtitulem Román Charlotty Mexické) není tradiční historický román. Ten si Frýd vyzkoušel hned na začátku své literární dráhy v románu Divná píseň (1946), ve kterém se vrátil do do­by kolem první poloviny 19. století. V Císařovně vychází z pečlivě sebra­ných a seriózně doložených historických faktů a z vlastní znalosti Mexi­ka.
Při hledání nových cest prózy si Frýd ověřil i prostředky, které podně­cují čtenářovu zvědavost a uspokojují jeho touhu po napětí. Vzrušující si­tuace rozvijí a s dějovou gradací a efektními pointami pracuje např. v po­vídkové knize Meč archandělů, v novele s okupační tematikou Kat ne­počká a mimo jiné i v novele s kriminální zápletkou Rukama nevinnosti.
Povídky zařazené do knihy Meč archandělů (1954) v jistém smyslu těží z reportážní metody, autor v nich staví na skutečných událostech, o nichž psaly americké listy, často ponechal i původní jména, sám příběh zůstal nezkreslen. Nejzdařilejší z cyklu dobrodružných a skoro detektivních próz je povídka Případ majora Hogana (vyšla samostatně už v r. 1952), která zobrazuje americkou „pomoc" italským partyzánům v době druhé světové války. Frýd v ní plně využil možnosti aplikovat dobrodružný žá­nr na politicky aktuální téma. Polodetektivní novela Kat nepočká (1958) je příběhem operetní zpěvačky, která za okupace poskytne úkryt kolegovi stíhanému gestapem a je za tento čin sama uvězněna. Protože však hraje v nákladném filmu, je na zákrok producenta a jeho německého přítele propuštěna. Brzy však odhalí, že její svoboda je pouze dočasná, že ji po dotočení filmu čeká vězení a smrt, že se stala obětí smluvené hry pro dob­rý obchod. Nesporným kladem novely je kresba dusné atmosféry okupa­ce i technika práce s detailem a náznakem. Pro nejširší čtenářskou obec je určena detektivní novela Rukama nevinnosti (1974); hlubokým psychologickým záběrem a uměleckými kvalitami překračuje hranice běžných detektivek.
Třetí vrstvou své prozaické tvorby Frýd podpořil úsilí české prózy směřující k objevování člověka naší doby, ne kuriózního a výjimečného je­dince, ale tvořivého člověka, který se vyrovnává se svou práci i sám se se­bou. To platí zejména o novelách Živá socha, Sloup vody a o posmrtně vydané novele Oživení v sále. Novelou Živá socha (1961) zahájil Frýd ve své tvorbě linii všedního hrdiny všedního dne. Později ji zařadil, jako je­den z portrétů současné ženy spolu s novelami Ztracená stuha a Kat ne­počká do souboru Tři malé ženy (1963). Účtuje v ní s řadou přežitků, pře­devším s papírovou oslavou hrdinství, proti němuž staví běh normálního života.
Studie jednoho mužského charakteru vyšla spolu s novelami Pan Lučavka a Rukama nevinnosti pod společným názvem Tři nepatrní muži (1978). Záznam všedního dne spisovatelova a zamyšlení nad specifikou tvůrčí práce tvoři námět poslední Frýdovy knihy Oživení v sále (1916).
Nejzdařilejší okruh tvorby Norberta Frýda představují prózy, v nichž se zvlášť výrazně prosazuje osobní životní zkušenost. Jedním z vrcholů celého Frýdova díla je román Krabice živých (1956), v němž autor s odstu­pem let zpracoval své vlastní zážitky z Terezína, Osvětimi a Dachau. Osou děje Krabice živých je příběh českého intelektuála Zdeňka a jeho cesta od prosté touhy přežit k uvědomělému jednání, vyúsťujícímu do pomocí jiným i za cenu vlastního ohrožení. Atmosféra koncentračního tábora a nakonec i celý systém fašismu jsou zobrazeny v osudech a poci­tech jednotlivých postav. Nelidské činy, ke kterým v koncentráku dochá­zí, zobrazuje Frýd jako výsledek pokřivených lidských vztahů. Působi­vost knihy nevychází z otřásajících scén, ale právě z fantazmagoricky rozbujelých a deformovaných vztahů této továrny na smrt. Frýd v Krabi­ci živých ukázal, že lidem pomáhal přežit ne slepý pud sebezáchovy a be­zohledné sobectví, ale vůle k životu opřená o solidaritu lidi.
Druhým vrcholem Frýdovy tvorby je trojdílná rodová kronika, sledují­cí na pozadí doby od padesátých let minulého století po porážku fašismu vývoj české společnosti a osudy vlastního rodu. První díl trilogie nazvaný Vzorek bez ceny a Pan biskup (1966) čerpá ze skutečných životopisných zápisků dědečka Morice, druhý díl Hedvábné starosti (1968) těží ze zápis­ků autorova otce. Frýd nelpí přísně na objektivitě rodinné kroniky, jako vypravěč koriguje vzpomínky a napovídá další osudy postav. Přesvědču­je vypravěčskou spontaneitou, uměním povahokresby i jemným vyjádřením citových pout. Dokázal se vyvarovat bolestínství a sentimentality, našel rovnováhu úsměvu a tragického podtextu, lehkého humoru a tíživé předtuchy. Třetím a posledním dílem je Lahvová pošta (1971), vyprávějící o třinácti letech vlastního života (1932-45). Imponuje střídmostí ve výrazu a uvážlivostí ve výběru faktů. Autobiografická kniha nepodává jen svědectví o autorovi, každá epizoda a událost je zároveň zajímavým obrazem doby, průhledem do stylu života, práce a debat intelektuální le­vice 30. let. Objevuje se v ní mnoho známých postav české kultury, např. z prostředí kolem divadla E. F. Buriana (D 34), z komunistického tisku, filmu, literatury; tyto pasáže jsou také životopisným klíčem k novele Don Juan jde do divadla. Tam, kde Frýd líčí dobu prožitou v terezínském ghettu, má blízko k psychologicko-sociologické studii. Závěrečná část knihy pak poskytuje autentický dodatek ke Krabici živých.
Frýd je také autorem básnické sbírky Bratr Jan (1945), která vznikla r. 1942 pod dojmem zprávy o smrti jediného autorova sourozence v kon­centračním táboře.
Norbert Frýd svým dílem nejen v mnohém přispěl k tematickým i tvár­ným objevům české prózy, ale dal je cele do služeb humanity a pokroku.
Vytvořil: Mady
Upravil: ota61
Zdroj: Čeští spisovatelé 20. století, Slovníková příručka

'Životopis autora Frýd Norbert'


Hledej


Dnes je 21.04.2018
Před 202 lety se narodil(a) Brontëová Charlotte

Nápověda Kniha návštěv Fórum Kontakt
Help Kniha
návštěv
Fórum KontaktFórum

28.02.2016 22:00:51

"Volný čas..."
Irous
Přečíst tento příspěvek na fóru...

04.03.2015 21:21:53

"Volný čas..."
Libor82
Přečíst tento příspěvek na fóru...

21.11.2014 17:14:38

"Volný čas..."
juliajuli09
Přečíst tento příspěvek na fóru...

Facebook ikonka
Staňte se fanouškemCopyright © Knihovnicka.net | Created by puktom
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno
Odkazy: | Zóna24 | Videokatalog firem - Zóna24 | Zóna24média | VyhrajKnihu.cz |
| Mapa stránek | Podpořte nás | Partneři | Publikování | Odkazy | Kontakt | RSS 2.0 |