Facebook ikonka Staňte se fanouškem Knihovničky na Facebooku
Soutěže Diskuze

Životopis : Halas František (1901)

Čelní představitel vývoje českého básnictví 30. a 40. let minulého století, ryzí lyrik osobitého úsečného výrazu, tvůrce jednak meditativních a hořce introvertních veršů, jednak občanské poezie, v níž jeho vývoj vyvrcholil; též esejista, autor veršů pro děti a překladatel, hlavně z odkazu polských klasických básníků.
 
Narodil se 3. 10. 1901 na brněnském předměstí Husovice v rodině textil­ního dělníka; jeho rod pocházel z Kunštátska na Českomoravské vrcho­vině, kam se vracel a o níž napsal básnickou prózu Já se tam vrátím (1947). Když měl osm roků, zemřela mu matka. Otec se s rodinou přestě­hoval do Svitávky u Blanska a brzy potom (1910) se znovu oženil. Ale už v r. 1914 se zase stěhoval do Brna a František začal chodit na husovickou měšťanku: po ní nastoupil v r. 1916 do Píšova knihkupectví. Zatím vy­pukla první světová válka, tatínek musel na frontu a dostal se do ruského zajetí. Syn zatím živořil s babičkou v Brně. Po válce (1919-21) dělal pří-ručího v knihkupectví S. Kočího v Brně a pak se stal (1922-24) výpomocným úředníkem Úrazové pojišťovny.
Otec František (1880-1960) byl neohroženým bojovníkem za dělnická práva a účastníkem mnoha brněnských stávek a bouří; svůj život vylíčil v trilogii vzpomínkových knih Kemka (1950), Bez legend (1958) a Máje a prosince (1959). Rovněž syn se už od mládí účastnil dělnického hnutí. R. 1921 vstoupil do komunistického hnutí mládeže, pracoval v úderce Modré blůzy, začal psát příspěvky do Rovnosti, řídil tam rubriku mládeže a v r. 1922 se dostal za svou činnost na pár dnů do vězení. V té době (1923) se seznámil s Bedřichem Václavkem, pomáhal založit Devětsil v Brně a vydával revui Pásmo. K brněnským známostem patří rovněž přátelství s hodně starším Jiřím Mahenem. Vojenskou službu odbýval v Brně (1923-25) a po ní na půl roku navštívil Paříž a Francii. Odtud se už do Brna nevrátil a v r. 1926 dostal na přímluvu Jaromíra Johna místo redak­tora v pražském nakladatelství Orbis, kde pracoval mnoho let. V r. 1931 podnikl cestu do Itálie a jižní Francie, v r. 1936 se zúčastnil zájezdu kulturních pracovníků do bojujícího Španělska, a když se vrátil domů, před­nášel o svých dojmech, zasazoval se všemožně za pomoc demokratické­mu španělskému lidu a napsal řadu básní inspirovaných tehdejší cestou, které vyšly posmrtně pohromadě v brožuře Španělský podzim Františka Halase, fakta a dokumenty (1959). V r. 1936 se oženil, měl dva syny. Na konci 30. let se dostal po dlouhých letech do Zboňku u Kunštátu a od té doby tam jezdil každý rok. Za války se účastnil odbojového hnutí: od r. 1941 byl v ilegálních organizacích (Ústřední výbor odboje domácího); v r. 1942 pracoval v Národním revolučním výboru spisovatelů a pro anonymní vydání v zahraničí připravil malý sborník odbojových básní Křik koruny české, který pod tímto původním názvem vyšel až po válce v Praze (1947) péčí Karla Cvejna, zatímco za války vyšel ve Francii pod názvem Hlasy domova (1940).
Po osvobození se stal přednostou publikačního odboru ministerstva in­formací, poslancem Národního shromáždění a předsedou Syndikátu čes­kých spisovatelů. Od počátku války se léčil na srdeční chorobu, na konci října 1949 jí podlehl. Zemřel 27. 10. 1949 v Praze. Je pohřben v Kunštátě.
Původní básnické lyrické dílo F. Halase není příliš obsáhlé, čítá asi de­set svazečků, z nichž některé autor spojil ve větší sbírky a některé zůstaly za jeho života bibliofilskými tisky (Thyrsos, 1932; Mladé ženy, 1945). Ha­las však patřil k nejvýraznějším a nejčtenějším básníkům generace 30. a 40. let minulého století, po dvacet let přímo spoluvytvářel podobu a vývoj české lyriky a zapůsobil i na další vývoj českého moderního básnictví; jeho tvorba je dodnes živá a podnětná a podržuje si vliv na českou poezii i v současno sti.
Nejranější básnické Halasovy pokusy z počátku 20. let spadají do do­by, kdy se mladý básník aktivně účastnil komunistického hnutí v Brně a kdy přispíval do Rovnosti. Jsou to verše psané v duchu dobové proletářské poezie a podle vzorů starších a stejně starých druhů Hory, Wolke­ra, Seiferta. Tyto verše vycházely v dobových pokrokových novinách a časopisech, zčásti zůstávaly v rukopisech; karikatury, satirické portréty, politické epigramy a básně o bídě a zápasu proletariátu.
První Halasova knižní sbírka Sépie (1927) vyšla v době, kdy dávno opadly vlny proletářské poezie a kdy se v českém básnictví už ukazovaly meze nových cest proti starší tradici a kdy poetismus, jenž revoltoval ve jménu „čistého lyrismu" a poezie „svátečního dne", spěl už ke svému konci.
Vlastni a osobité tóny, jimiž se Halas odlišoval od většiny ostatních současných básníků, se plně ozvaly v další sbírce Kohout plaší smrt (1930).
Následující sbírky z poloviny 30. let vycházejí z myšlenkové a nálado­vé polohy předchozí knihy. Básně sbírky Tvář (1931), kterou autor po­zději rozšířil o dva původně samotné menší cykly Tiše (1932) a Hořec (1933), dostávají se však zčásti jinam, pozbývají trýznivou a bezvýchodnou naléhavost. Halasova poezie se obohatila o milostné tóny, o mužnou hořkost a melancholii, ale proniká do ní i nadosobní a občanská nota. V litanické, formálně mistrné pětidílné básni Staré ženy (1935), napsané ze vzpomínky na babičku, vyslovil Halas pocity a smutek starého člověka, který se ohledá za svým životem a čeká na smrt. Ve stejném roce jako Staré ženy napsal Halas i větší báseň Dělnice (vyšla až později, časopisecky v r. 1938,   knižně 1946), naléhavý a sugestivní zpěv o obyčejném životě proletářské ženy; vyjádřil v ní vzpomínky na své dětství a matku. Teskné Staré ženy měly nebývalý čtenářský ohlas, ale zároveň vyvolaly kritickou odezvu z levicového tábora, zejména vášnivou básnickou repliku St. K. Neumanna Staří dělníci (1936).
Ve sbírce Dokořán (1936) se vyskytují skeptické nálady a prožitky zmaru hlavně v básni Nikde. Obrat v Halasově poezii nebyl náhodný, nýbrž znamenal nový krok pro celý další vývoj jeho poezie. To je vidět už v následující sbírce Torzo naděje (1938), která náleží k nejpamátnějším a básnicky nejvýraznějším ohlasům tragických a dramatických dnů a měsíců roku 1938, zejména po "mobilizaci a po mnichovském diktátu.
Rovněž cyklus básní o údělu největší české spisovatelky Naše paní Bo­žena Němcová (1940) promlouvá k celé národní společnosti. Básník si vy­bral tuto radostnou a světlou, ale i tragickou a trpící postavu záměrně, neboť v jejím díle se ozývají nejhlubší a nejlidovější národní tradice. Pro­střednictvím této postavy Halas ve dnech nacistické okupace vyjádřil vnitřní sílu a naději v lepši osud národa.
Zatímco předchozí knížky vznikly jako aktuální odezva na veliké dějinné události, obsahuje Ladění (1942) spíše drobnější příležitostnou poezii; autor do ní uložil básně z několika posledních roků (1937 -42). Mezi Halasovými básněmi této sbírky se rovněž objevují verše psané na dětské motivy, osobitá „dětská" poezie. Už v Naší paní Boženě Němcové začal Halas čerpat z bohatství a principů lidové poezie. V „dětských" verších knihy Ladění oživil a rozšířil svůj básnický výraz o svět lidových říkadel a hádanek a oplodnil tím celý další vývoj poezie pro dětí. Později tyto verše vyšly samostatně s názvem Do usínání (1942) a po nich ještě Halas vydal soubor dětských veršů Počitadlo (1948). Jak byla Halasovi blízká folklórní poezie, vyjádřil básník v některých esejích a hlavně také antolo­gií Láska a smrt (1938), kterou sestavil společně s Vladimírem Holanem.
Rovněž poválečná kniha V řadě (1948) obsahuje příležitostnou, vzpo­mínkovou i velkou občanskou poezii, kterou Halas psal v letech okupace a bezprostředně po osvobození; ve sbírce najdeme i rozsáhlejší báseň Barikáda (původně samostatně, 1945), v níž Halas svým drsným neoslavným způsobem uvítal Pražské květnové povstání. Sbírka A co? (1957) vy­šla několik let po básníkově smrti a zůstala torzem. Podobně jako všecky předchozí Halasovy knihy se soustřeďuje na poezii společenskou a nad­osobní. Rovněž nevelká básnická próza Já se tam vrátím (1947) náleží vlastně k Halasově poezii, i když autor použil jiné formy; je to oslava Vysočiny, kraje kolem Kunštátu, vlastního básníkova domova.
Halas si vybudoval vlastní osobitou poetickou metodu. Od většiny bás­níků svého pokolení se liší zálibou v disharmonii, klopýtavým veršem bez hudby, zpěvnosti, plynulosti a zdánlivě bez řemeslné virtuozity. Halas kompenzoval tyto vlastnosti svých básní na vyšší kompoziční úrovni a dával básni řád, plynulost a souměrnost hlavně různými formami opakování a paralelismu. Halasův verš a báseň je osobitou syntézou a vyrov­náním dvou tendencí ve vývoji českého verše; stroficky pevného a vázaného verše, a verše volného, nepravidelného. Po válce vyšly Halasovy válečné překlady polských klasiků: Adama Mickiewicze Grażyna a Konrad Wallenrod (1947) a Dziady (1947), J. Slowackého Balladyna (1950) a Lilla Weneda (1955). Halas překládal i Puškina, maďarského básníka Endre Adyho a jihoslovanskou epiku.
Vedle básnického díla a překladů psal zasvěcené eseje a úvahy o poezii a umění, četné výtvarné kritiky a portréty výtvarníků, neboť malířství náleželo k Halasovým láskám; tyto eseje a stati jsou uloženy především v souborech Magická moc poezie (1958), Obrazy (1968) a hlavně v knize Imagena (1971). Halasovy knihy poezie vyšly souhrnně ve svazcích Básně (1957) a Básnické dílo (1978), souborné Dílo Františka Halase (kromě příkladů a korespondence) v pěti svazcích v letech 1968-83. Zahrnulo i předtím (1965) samostatně vydaná díla z pozůstalostí, Potopu a Hlad.
Vytvořil: Mady
Upravil: ota61, janajau
Zdroj: Čeští spisovatelé 20. století, Slovníková příručka

'Životopis autora Halas František (1901)'


Hledej


Dnes je 23.03.2018
Před 156 lety se narodil(a) Preissová Gabriela

Nápověda Kniha návštěv Fórum Kontakt
Help Kniha
návštěv
Fórum KontaktFórum

28.02.2016 22:00:51

"Volný čas..."
Irous
Přečíst tento příspěvek na fóru...

04.03.2015 21:21:53

"Volný čas..."
Libor82
Přečíst tento příspěvek na fóru...

21.11.2014 17:14:38

"Volný čas..."
juliajuli09
Přečíst tento příspěvek na fóru...

Facebook ikonka
Staňte se fanouškemCopyright © Knihovnicka.net | Created by puktom
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno
Odkazy: | Zóna24 | Videokatalog firem - Zóna24 | Zóna24média | VyhrajKnihu.cz |
| Mapa stránek | Podpořte nás | Partneři | Publikování | Odkazy | Kontakt | RSS 2.0 |