Fuks Ladislav - Životopis


Tvůrce hluboce imaginativní psychologické a všestranně kultivované prózy námětově těžící z války, zločinu, bizarních i prostinkých povah, od svého beletristického debutu v r. 1963 jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů.
 
Narodil se 24. 9. 1923 v Praze v rodině policejního úředníka. Vystudoval gymnázium v Truhlářské ulici (maturita 1942), ve škole jím otřásla perzekuce židovských spolužáků. S válečnými zážitky se vyrovnává ve svých prvních knihách ale i později. Dva roky před koncem války byl nasazen na správu statků do Hodonína, před osvobozením byla správa rozpuštěna a Fuks se vrátil zpět k rodičům do Prahy. Po válce vystudoval filozofickou fakultu na Karlově univerzitě, obory filozofie, psychologie a dějiny umění; v r. 1949 obhájil doktorskou disertaci na téma Bergsonova idea vývoje. Pak pracoval v papírnách, v létech 1955-59 působil ve Státní památkové správě jako odborný pracovník. Poznal většinu českých a moravských zámků a v roce 1958 vydal jako svou první knihu odbornou publikaci Zámek Kynžvart - historie a přítomnost. Od r. 1959 pracoval jako odborný pracovník v Národní galérii v Praze. Když r. 1963 došla jeho  prvotina Pan Theodor Mundstock velkého ohlasu, věnoval se napříště již jen literární tvorbě. Z hojných cest (zejména do zemí, kde vycházejí je­ho knihy) měly největší význam návštěvy Rakouska, zvláště Vídně (už před válkou a v posledních letech, kdy Fuks sbíral materiál k Vévodkyni a kuchařce).
První období jeho tvorby spadá do let 1963-67 a je představováno knihami, které vyrůstají z jednoho konkrétního zážitku - z války a tíživé atmosféry okupace. Jsou prodchnuty láskyplným a humánním soucitem s trpícím člověkem, ale současně i výstražným mementem, alarmujícím k záštitě života budoucích generací, neboť, jak sám autor říká, po pekle, kterým jsme prošli, nikdy nebude dosti knih, které by před ním varovaly a současně „burcovaly ochablé lidi k vědomí, že pro tohle není a nesmí být nadále místa ve společnosti. “
Do literatury vstoupil jako zralý člověk a hotový umělec knihou Pan Theodor Mundstock (1963). Do té doby se s jeho jménem širší čtenářská veřejnost nesetkala. Recenzenti se vesměs shodli, že jde o dílo po ideové stránce neobyčejně závažné a po formální stránce vytříbené. Pří­běh Theodora Mundstocka je velmi jednoduchý; stárnoucí průměrný ži­dovský úředník žije skromně v pražské mansardě. Jeho tichý a stereotyp­ní svět je náhle rozbit okupací a protižidovskými zákony. V očekávání obsílky do transportu jej posedne bláhový nápad, že se na útrapy kon­centračního tábora metodicky a plánovitě připraví. I když trénuje všechny možné eventuality, včetně vlastní smrti, nedostane vůbec příležitost ověřit si svou odolnost a sílu - umírá pod koly vojenského auta, dříve než došel na seřadiště transportu. Pan Theodor Mundstock náleží k Fuksovým vrcholným dílům, byl přeložen do řady jazyků a vyšel v sedmnácti zemích.
Fuks postihuje atmosféru doby v jejím tíživém temnu, dusnu a nesmy­slnosti skrze charaktery hrdinů, jež jsou deformovány strachem. Fuksovi lidé se osvobozuji buď nadějí (Mundstock), nebo gestem přátelské sou­náležitosti. Tak je tomu v povídkovém cyklu Mí černovlasí bratři (1964) a v románě Variace pro temnou strunu (1966). Kniha šestí povídek Mí čer­novlasí bratři se odvíjí kolem tragických osudů židovských chlapců za okupace a je analýzou pocitů a duševních pochodů, které tyto osudy vy­volávají u vypravěče, gymnazisty Michaela. Bratři jsou především příbě­hem o hodnotě lidského přátelství, nepatetického v gestech, tichého a soucíticího, které je morálním protestem, obranou hrdinů proti zlu. Ro­mán Variace pro temnou strunu motivicky úzce souvisí s předcházejícími povídkami, je však odlišně komponován a jinak ideově zaměřen.
Novela Spalovač mrtvol (1967) zobrazuje opět rozpínavé zlo v podobě fašismu, který ničí člověka. Fuks zevrubně analyzuje lidskou psychiku a její proměnu pod tlakem událostí. Jsme svědky postupného narůstání zla, které se vlivem doby a příležitosti probouzí z latentního stavu a ovládne celou bytost.
Koncem 60. let dochází ve Fuksově tvorbě ke změnám, které souvisí s hledáním nového tvaru, žánru, námětu i prostředí pro vyjádření zápasu člověka s všudypřítomnými silami zla na něho doléhajícími. Autor mísí prvky civilizace dávno minulé s budoucí, a toto míšení mu umožňuje rozvinout zvláštnosti jeho stylu a metody. Do tohoto období hledání náleží knihy z let 1969-76: Smrt morčete, Myši Natálie Mooshabrové, Příběh kriminálního rady, Nebožtíci na bále, Oslovení z tmy, Mrtvý v pod­chodu.
Povídkový cyklus Smrt morčete (1969) je komponován tak, aby byl zvýrazněn kontrast iluze a deziluze, měšťácká idylka a brutalita moderního světa, lidskosti a absurdní nelidskosti. Románem hledání jsou Myši Natálie Mooshabrové (1970) - moderní hrůzyplná pohádka o matce, kterou týrají a ponižují vlastní děti natolik, že v ní pomalu uzrává myšlenka uchránit jiné matky před nezvedenými potomky, a nechybí mnoho, aby se z tiché a chudobné ženy stala vražedkyně cizích dětí. Pohádkovost příběhu podtrhuje závěrečný překvapivý obrat; v ušlápnuté paní Mooshabrové je objevena před lety zmizelá panovnice. Fuks se tímto rozuzlením pokusil dát příběhu ještě jinou možnost výkladu: přetvář­ku příjme člověk natolik, že se stane jeho vlastním životem.
Detektivní postupy a motivace, které Fuks opatrně vyzkoušel v Myších, v plné míře rozvinul v románě Příběh kriminálního  rady (197l). Kniha má zcela vědomé rysy psychologické detektivky. Autor v ní rozehrál naplno jeden ze svých častých motivů - konfliktní vztah mezi rodiči a dětmi.
Malá humoreska Nebožtíci na bále (1972) je založena na záměně ne­božtíků; evokuje zašlý svět pražského měšťanstva ze začátku století, onu idylu, v níž lidé nechtěli vědět nic o mračnech, která se v podobě první světové války stahovala nad jejich závětrným žitím. Varující memento obsahuje i další Fuksova kniha pojatá jako filozofická sci-fi, novela Oslovení z tmy (1972), zachycující zkázu naší planety, a detektivní příběh o zneužití drog Mrtvý v podchodu (časopisecky 1974, knižně 1976), napsaný za spoluautorství Oldřicha Koska. Fuks do tohoto díla přispěl svým uměním zachy­covat přízračné děje a halucinační prožívání světa.
Próza posledního desetiletí, zhruba od novely Návrat z žitného pole, kontrastuje s tvorbou předcházejícího období především tím, že se v ní autor vrací ke konkrétní době a situaci, obírá se v ní problémy spjatými s nedávnými událostmi, jež nazírá se společensky pokrokovou tendenčností. V Návratu z žitného pole (1974) zobrazuje rozhodování mladé čes­ké inteligence po definitivním vítězství socialismu v únoru 1948 a její mnohdy složitou cestu k pochopení převratných události. V Pasáčkovi z doliny (1977) podává obraz slovenské vesnice těsně po osvobození spo­lu se změnami, které přináší nová doba do osudů nejbědnějších. Na do­kumentárním materiálu je založena křehká novela určená hlavně mla­dým čtenářům Křišťálový pantoflíček (1978) o dětství a mládí Julia Fučí­ka.
V dalších knihách posledního desetiletí Fuks rozvijí a umělecky pře­tváří některé motivy z tvorby předcházející. V novele Obraz Martina Blaskowitze (1980) je to opět naléhavý obraz přátelství chlapců, tentokrát čes­ké a německé národnosti, v období okupace, v druhé dějové linii rozšíře­ný o pohled do spisovatelovy tvorby. Rozsáhlý historický román Vévodkyně a kuchařka (1983) zachycuje atmosféru konce století.
Ladislav Fuks je prozaik vyhraněně osobitého stylu a svébytné umělecké metody, vyznačující se složitou metaforikou, symboličností a zvláštním způsobem organizace příběhu, který vyrůstá z rozpracování detailů a návratnosti motivů. Jeho kompoziční mistrovství nemá v současné české literatuře obdoby.
Vytvořil: Mady
Upravil: Mady
Zdroj: Čeští spisovatelé 20. století, Slovníková příručka

'Životopis autora Fuks Ladislav'
Dnes je 29.09.2022
Před 150 lety se narodil(a) Arseňjev Vladimír K.
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno