Loužil Jaromír - Životopis

* 8. 1. 1926, Jaroměř 
 
 
Filozof, překladatel, editor
 Vyrůstal v rodině MUDr. Jana Loužila (1896–1960), známého šíří svých kulturních zájmů a kontakty s předními osobnostmi české kultury. Jeho první ženou byla filozofka Olga Loužilová (roz. Dušková, * 1929), druhou literární historička, kritička a prozaička Jarmila Mourková (sňatek 1973). – Jaromír Loužil studoval na reálném gymnáziu v Jaroměři, po otcově uvěznění za účast v odboji pokračoval od roku 1941 ve studiu ve Dvoře Králové, 1944 byl pracovně nasazen. Po maturitě (1945 v Jaroměři) vystudoval 1945–50 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a sociologii; souběžně absolvoval i dvouletý vysokoškolský kurz knihovnictví u Zdeňka Tobolky. 1949–50 působil jako asistent J. B. Kozáka a Josefa Krále ve filozofickém semináři FF UK (PhDr. 1950 prací Filozofie Emila Svobody). Po absolvování vojenské služby byl od roku 1952 vedoucím Okresní knihovny v Jaroměři, 1957 se stal odborným pracovníkem Krajského vlastivědného muzea v Hradci Králové, od roku 1958 byl jeho ředitelem. 1960 začal pracovat v Literárním archivu Národního muzea, od roku 1962 byl jeho vedoucím (ve vedoucí funkci zde setrval i po roce 1964, kdy byla instituce převedena do Památníku národního písemnictví). Titul kandidáta věd (CSc. ) získal roku 1965 prací Dialektický historismus německé klasické filosofie a jeho modifikace v díle Ignáce Jana Hanuše. V roce 1973 byl v Památníku národního písemnictví odvolán z vedoucího místa, nadále zde však pracoval jako vědecký pracovník, od 1980 jako vedoucí Strahovské knihovny PNP. Do důchodu odešel roku 1986.
 Od 50. let přispíval do časopisů a novin: Jaroměřsko, Hlas Jaroměřska, Česká literatura, Filozofický časopis, Plamen, Glosy ze Strahova, Orientace, Deutsche Zeitschrift für Philosophie (Berlín), Studia filozoficzne (Varšava), Zeitschrift für deutsche Philologie (Berlín), Věda a život, Archivní časopis, Kraus-Hefte (Mnichov), Filozofia (Bratislava), Tvar, Prager Zeitung, Dějiny a současnost, Kritický sborník, Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin Luther Universität (Halle–Wittenberg 1992). Založil a redigoval periodické sborníky Hradecký kraj (1957–59), Práce Krajského muzea v Hradci Králové (1958–60) a Literární archiv (1966–1974). Zúčastnil se rovněž řady sborníků, mj. rukopisného sborníku Rudolfu Havlovi k sedmdesátinám (1981; přístupný v knihovně ÚČL AV ČR).
 Okruh vědeckého zájmu Jaromíra Loužila zahrnuje vedle témat z dějin filozofie též problematiku literárněhistorickou a obecně kulturní, v níž se autor zaměřuje zvláště na oblast česko-německých vztahů. Zpočátku věnoval pozornost problémům národního obrození v regionu východních Čech a tamním literátům této doby (Michal Silorád Patrčka, Uffo Horn). Práce s pramenným materiálem v Literárním archivu Památníku národního písemnictví, kde se soustředil především na zpracování pozůstalostí filozofů, způsobila jeho příklon k tématům na pomezí filozofie a literatury. Napsal řadu dílčích studií mapujících myšlenkové proudy v Čechách první poloviny 19. století i monografické práce zaměřující se na nejvýraznější osobnosti tohoto období (Ignác Jan Hanuš, Bernard Bolzano). Do kontextu české i německé filozofie a literatury také objevně uvedl a začlenil Františka Tomáše Bratranka, hegelovce a prvního vykladače Goethova Fausta u nás. V souvislosti s problémem formování novodobého českého národa (analyzovaným např. ve studiích věnovaných Josefu Jungmannovi, F. T. Bratrankovi, K. H. Máchovi, J. E. Purkyňovi) vstupuje do popředí Loužilova zájmu problematika česko-německých kontaktů a vlivů a německy psané literatury na českém území (studie věnované Adalbertu Stifterovi a Karlu Krausovi). Důležitou součást díla Jaromíra Loužila tvoří edice a překlady filozofických prací (G. F. W. Hegel, Max Scheller, Sebrané spisy Bernarda Bolzana aj. ), znalost problematiky shrnul také do řady doslovů a medailonů.

BIBLIOGRAFIE
Práce o literatuře, filozofii a kulturní historii: Filosofické dílo Emila Svobody (Brno 1949); Ignác Jan Hanuš (monografie s ukázkami z díla, 1971); Bernard Bolzano (monografie s ukázkami z díla, 1978); František Tomáš Bratranek – Ein polono-philer Mittler zwischen den Nationen – mit dem unge-druckten Kommentar zu Mickiewicz’s „Totefeier“ (Dźiady) (Zielona Góra 1987, s E. Klinem); Co v učebnicích chybělo (příručka o něm. psané lit. v českých zemích, 1991, s dalšími).
Překlady: Antologie textů současné západní filozofie (skripta, 1968, s dalšími); Antologie textů soudobé západní filozofie (skripta, 1969, s dalšími); M. Scheller: Řád lásky (EE, 1971, i ed. ) + O studu (1993, i ed. ); B. Bolzano: Vědosloví (filozof. pojednání, 1981, i ed. , s M. Bayerovou, výběr in Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení od roku 1848, 1981) + O nejlepším státě (s exhortami, 1981, s V. Bláhou, i ed. ) + Výbor z filozofických spisů (1981, s J. Černým, i ed. ) + Exhorty (2006; též ed. a komentář); F. T. Bratranek: Výklad Goethova Fausta (1982, i ed. ); J. E. Purkyně: Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce (1987); G. F. W. Hegel: Malá logika (1992); W. Janke: Filozofie existence (1994); W. Biemel: Martin Heidegger (1995); P. Singer: Hegel (1995); I. Kant: kritika praktického rozumu (1996); J. Zelený: Die dialektische Ontologie (Frankfurt am Main 2001, překlad z češtiny); I. Kant: Kritika čistého rozumu (2001, ve spolupráci s J. Chotašem a I. Chvatíkem); Božena Němcová-Korespondence I. - IV. (2003-2007; zde překlad německých dopisů).
Soupisy archivních fondů: Fedoroviana Pragensia. N. A. Setnickij, N. F. Fjodorov, K. Čcheidze, N. V. Ustraljov (1962); Ottakar Winický (1962); MUDr. Jan Loužil (1962); Friedrich Adler (1963); Ignác Jan Hanuš (1963); Paul Leppin (1963); Theodor Lessing (1963); František Krejčí (1966); Josef Matouš (1972) aj.
Ostatní práce: Šedesát výletů z Jaroměře (1947, s A. Šmahelovou).
Příspěvky ve sbornících: Ost und West in der Geschichte (Berlin 1966); Streit um Hegel bei den Slawen (1967); Ost-West-Begegnung in Österreich (Wien 1976); Bernard Bolzano. Leben und Wirkung (Wien 1981, ed. C. Christian); Bernard Bolzano. Studien und Quellen (Berlin 1981); Pocta Josefu Dobrovskému. K demokratickým a internacionalistickým tradicím slavistiky (Václavkova Olomouc 1978; 1982); Wegbereiter der deutsch-slawischen Wechselseitigkeit (Berlin 1983); Filozofie v dějinách a v současnosti (1986); J. E. Purkyně in Science and Culture (1988); České filozofické myšlení ve 30. letech našeho století (1989); Sen a ideál (1990); Denkanstösse zur deutsch-tschechischen Partnerschaft. Drei Beispiele aus der Geschichte (München 1990); Smích v umění (1991); Češi a Němci, nová naděje? (1992); Deutsche und Tschechen neue Hoffnung? = Češi a Němci nová naděje? (1992, ed. F. Olbert, P. Prouza); Češi a Němci, věční sousedé (1993); Konec dějin či zánik kultury? (1994); Velké dějiny-malý národ (1995, ed. F. Boldt); Češi a Němci. Historická tabu (1995); Český lev a rakouský orel v 19. století (1996, ed. Z. Hojda); Reiner Maria Rilke. Evropský básník z Prahy (1996, ed. A. Bláhová); Historie des idées politiques de l´Europe centrale (Paris 1998, ed. Ch. Delsol); Mezi časy: Kultura a umění v Českých zemích kolem roku 1800 (1999); Goethe in Olmütz (Olomouc 2000, ed. I. Fialová-Fürstová); Bernard Bolzano und die Politik (Wien 2000, ed. H. Rumpler); Brücken nach Prag. Festschrift für Kurt Krolop zum 70. Geburstag (Frankfurt/Main 2000, ed. K. H. Ehlers); Fenomén smrti v české kultuře 19. století (2001); Karl Kraus. Jičínský rodák a světoobčan (Semily 2004, ed. I. Navrátil); v periodických sbornících: Hradecký kraj (1957, 1958, 1959); Práce Krajského muzea v Hradci Králové (řada A, společenské vědy, 1960); Sborník Národního muzea (řada C, literární historie, 1961, 1963, 1964); Krkonoše –Podkrkonoší (1970); Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica (1971, 1974); Sborník prací FF brněnské univerzity (řada filozofická, 1972, 1974–75, 1977–78); Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum (München–Wien 1972); Literárny archiv (Martin 1973, 1982); Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Wien 1974, 1975, 1981); Literárnoarchívne problémy (Martin 1975); Strahovská knihovna (1977–78, 1984); Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví (1981); Studia filozoficzne (Warszawa 1981); Brücken. Germanistisches Jahrbuch DDR--ČSSR, posléze Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei (1983, 1986, 1988, 1989, 1992, 1998); Goethe Jahrbuch (Weimar 1983); Studia Historica Slavo-Germanica (1985); Sborník Kruhu přátel českého jazyka (1988); Folia Mendeliana (1989–90); Beiträge (München 1990); Studia i materialy. Germanistyka (Zielona Góra 1991); Literární archiv (1998, 2002); Mährische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandsaufnahme (Olomouc 1999, ed. I. Fialová-Fürstová) aj.
Uspořádal a vydal: Hradecký kraj 2 (Hradec Králové 1958); U. Horn: Pašerák (P 1959); Nejvzácnější autografy. Tisk k výstavě z fondů LA PNP (1965, se Z. Kirschnerem); Tíživá samota (korespondence F. X. Šaldy a R. Svobodové, 1969, s J. Mourkovou a J. Wagnerem); F. T. Bratranek: Des Lebens Urworte (pojednání, rozmnož. , 1971); Lampa i ve vichru hořící. Josef Jungmann 1773–1847 (výbor studií, 1973); V. Závada: Cesta pěšky (výbor BB pro ml. 1975); B. Bolzano: Kleine Wissenshaftslehre (Wien 1975) + O logice (1981) + Gesamtausgabe (něm. , Stuttgart; J. L. k vydání připravil svazky: II, A 14, Das Büchlein von dem besten Staate, 1975, + II, A 12/3, Was ist Philosophie? Drei philosophische Abhandlungen, 1978, + I, 2, Erbauungsreden für Akademiker 1813, 1985, + I, 16, 1. Teil, Dr. Bolzano und seine Gegner, Besprechungen der zweiten Auflage der Athanasia, 1989, + I, 16, 2. Teil, Prüfung der Philosophie des seligen Georg Hermes von einem Freunde der Ansichten Bolzano`s, 1989, + I, 6/1 Lehrbuch der Religionswissenschaft, 1994); F. Kafka: Amtliche Schriften (Berlin 1984, s K. Hermsdorfem); J. Mourková: Darina (P 1993); F. T. Bratranek: Neue Bestimmung des Menschen (Frankfurt am Main 2001, s K. Viewegem).

Vytvořil: janajau
Upravil: ota61
Zdroj: www.slovnikceskeliteratury.cz

'Životopis autora Loužil Jaromír'
Dnes je 19.09.2020
Den 64. výročí úmrtí Pražák Albert
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno