Holman Petr - Životopis

Literární historik a editor, autor cestopisu
 Po ZDŠ v Malé Skále u Turnova a Železném Brodě navštěvoval SVVŠ v Jablonci nad Nisou (1966–1969). Od dětství byl v kontaktu s překladatelem staroindických textů Rudolfem Janíčkem. Od roku 1969 studoval na PedF UK český jazyk a hudební výchovu, na Jazykové škole v Praze (sanskrt) a od roku 1973 na FF UK obor indologie (sanskrt a tamilština). Diplomovou práci Ohlas básnické tvorby Rabíndranátha Thákura v české hudbě obhájil v roce 1973, PaedDr. 1991 částí svého díla Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny. V 70. letech navázal přátelství s básníkem a prozaikem Stanislavem Vodičkou. Vystřídal řadu různých zaměstnání (prodavač, dělník, myč nádobí, listonoš, noční hlídač, topič, uklízeč, korektor, vychovatel, učitel češtiny a zpěvu atd. ). 1991–1993 byl odborným asistentem na katedře české a slovenské literatury FF UK. Souběžně 1992–1994 jako hostující profesor Fulbright Commission vyučoval českému jazyku a literatuře na Stanford University a Northwestern University v USA, v letech 1996–1998 na University of Delhi v Indii. Ve spolupráci s Ivanem M. Havlem a Centrem pro teoretická studia UK v Praze se podílel na výuce studentů amerických a kanadských letních škol slovanských studií v Praze (např. Simon Fraser University Vancouver, Northwestern University Evanston-Chicago). V roce 1995 začal pracovat v ÚČL AV ČR. Nyní je zaměstnán v Indologickém semináři Ústavu jižní a centrální Asie FF UK.
Je čestným předsedou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou, nositelem její zlaté pamětní medaile a též pamětní medaile Společnosti Anny Pammrové.
Od roku 1969 činný také jako amatérský i profesionální hudebník (houslista, violista) v řadě hudebních souborů (např. Pražská cimbálová muzika, Vysokoškolský umělecký soubor aj. ). Jako člen těchto souborů koncertoval u nás, v mnoha evropských zemích a dlouhodoběji i v Mexiku (1990), nahrával pro Čs. rozhlas a televizi, jako sólista též pro All India Radio New Delhi.
 
Přispíval do časopisů: Aluze, Box, Bulletin Společnosti Otokara Březiny, Bulletin Společnosti Anny Pammrové, Česká literatura, Host, Jihlavské listy, Kmen, Kurýr Odeonu, List pro literaturu, Literární měsíčník, Logos, Naše řeč, Proglas, Sborník Kruhu přátel českého jazyka, Studentské listy, Typografia, Umění a řemesla, Zprávy Spolku čs. bibliofilů, Železnobrodský zpravodaj aj. , ze zahraničních do Wiener slawistischer Almanach.
Uspořádal a vlastním nákladem vydal Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny (vznik 1974–1986, 9 exemplářů), Březinovské korespondence 1985 (1985), Dopisy Otokara Březiny F. V. Krejčímu z let 1894–1897 (1986), Otokar Březina v dopisech za světové války a po ní (1988); Otokar Březina: Svítání na západě, Stavitelé chrámu, Ruce. Tři dochované rukopisy básnických sbírek Otokara Březiny (faksimile, 1988; roku 2002 doplněno o faksimile nově nalezeného rukopisu Větrů od pólů); Otokar Březina: Fragmenty (nově objevené rukopisy z básníkovy pozůstalosti, 1989, 2. a 3. opravené vydání 1990); Dva dopisy Otokara Březiny nezjištěným adresátům (faksimile + přepis, 1990); Březinovy neznámé studentské verše (faksimile, 1991); F. X. Šalda Otokaru Březinovi (1991); Otokar Březina: Dokumenty (faksimile, 1991); Dodatky k Úlomkům hovorů Otokara Březiny (1994); Otokar Březina a krásná kniha (1994); Anna Pammrová: Anagogické meditace. K snazšímu pochopení poezie Březinovy podává Alfa (1995); Otokar Březina 1868–1998, 1929–1999 (1999; I – Úvod, II – Věnování Jakuba Demla Otokaru Březinovi, III – Emanuel Chalupný o Otokaru Březinovi 1902–1970 /bibliografie/, IV – Oldřich Králík o Otokaru Březinovi 1929–1970 /bibliografie/); Z dopisů Stanislava Vodičky 1973–1982 (2000); Otokar Březina: Životopis (faksimile nově nalezeného rukopisu Františka Jecha, 2001); Emilie Lakomá: Jinou cestou: Život a sen, Pravda a sen, Rozmluva básníka se ženou, Zrcadlení v hloubce (2002); Ludvík Lubas: Paměti z dětství o sklářství na Železnobrodsku, hlavně v okolí. Doba kolem let 1880 a dále (2003) aj.
Přispěl rovněž do rukopisného sborníku Laudatio Milan Jankovič (1989) a příležitostné pamětní publikace věnované Rostislavu Valuškovi k 60. výročí jeho narození (rukopisný unikát, 2006).
Pro Český rozhlas připravil pořady o české literatuře a indické hudbě (např. S Petrem Holmanem do Indie i za Březinou, Tradiční taneční hudba Urísy, Lidová hudba Rádžastánu, Indická instrumentální hudba, Housle v jihoindické hudbě aj. ), podílel se též na vydávání nových nahrávek některých významných děl klasické hudby pro společnost Fermata.

 
Z pohledu literární historie a matematické lingvistiky se Holman zabývá českou literaturou přelomu 19. a 20. století, především dílem Otokara Březiny, jehož je také editorem. Na Březinově poezii oceňuje básníkovo jazykové bohatství a myšlenkovou podnětnost a opakovaně ji vykládá jako jeden z vrcholů českého písemnictví vůbec. Jeho stěžejní práce, šestisvazkový Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny, je v české literární vědě ojedinělým pokusem interpretovat jazyk literárního díla prostřednictvím matematické lingvistiky. O Březinovi napsal také řadu studií, především o jeho korespondenci a esejistice (tři vyšly knižně ve výboru Březiniana).
Zážitky z cesty do USA reflektuje v deníkovém dopise Z cest... , v němž spíše esejisticky a s ironickým nadhledem vypovídá o své cestě z chicagských ulic, muzeí a koncertních sálů New Yorku až do ticha benediktinského kláštera.


BIBLIOGRAFIE
Práce o literatuře: Otokar Březina, Bibliografie 3 (rozmnož. , 1988, s J. Sedlákovou); Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny (něm. s tit. Frequenzwörterbuch zum lyrischen Werk von Otokar Březina, 2 sv. , Köln am Rhein – Weimar – Wien 1993); Březiniana (studie, 2003); Z cest... (EE 2005).
Příspěvky ve sbornících a týmových pracích: Literární archiv (1989); Nad meditacemi věků (1992); Světová literárněvědná bohemistika 1 (1995); Encyklopedia of the Essay (Chicago – London 1997); Transdisciplinární gratulovník k 60. narozeninám Ivana M. Havla (2000); Zajatci hvězd a snů, Katolická moderna a její časopis Nový život 1896–1907 (2000); Česká literatura na konci tisíciletí 1 (2001); Pandanus (2003, 2004, 2005, 2006, 2007); Srovnávací poetika v multikulturním světě (2004); Otázky českého kánonu (2006); Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře (2007).
Uspořádal a vydal: O. Březina: Hudba pramenů a jiné eseje (1989) + Eseje (1996) + Korespondence 1, 2 (2004); F. X. Šalda Otokaru Březinovi (1991); E. Lakomá: Úlomky hovorů Otokara Březiny (1992); Otokar Březina a současnost (sb. 1996, též přisp. ); Vlídné setkání. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky (1996, s M. Červenkou); Jediný život, jediná láska. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Emilie Lakomé (1999); Otokar Březina 1989–1996. Výběrová bibliografie (1996); Otokar Březina 1868–1998. 1929–1999 (příležitostná publikace, 1999, též přisp. ); F. Jech: U Březiny (2001); Matěj Lukšů: Z rozmluv s Březinou (2003); Otokar Březina 2003 (sb. 2004, též přisp. ); Jakub Deml Marii Tischlitzové (2004); „Marii Bačákové v Třešti pozdravení! “, Zapomenuté dopisy Jakuba Demla (2005); Alma Křemenová: Anna Pammrová – životopis (2005); M. Červenka: Březinovské studie (2006); L. Lubas: Drobné paměti domácí (2006); I. Z. Mastník: Bláznoléčky (2008).
Vytvořil: ota61
Upravil: ota61
Zdroj: www.slovnikceskeliteratury.cz

'Životopis autora Holman Petr'
Dnes je 11.05.2021
Před 117 lety se narodil(a) Dalí Salvador
Copyright © Knihovnicka.net | Created by puktom.cz
Šíření obsahu serveru Knihovnicka.net je bez písemného souhlasu autorů zakázáno